Privacyverklaring voor sollicitanten
Deze privacy verklaring is bedoeld om sollicitanten te informeren over de wijze waarop Innofeet de gegevens van sollicitanten verzamelt en verwerkt. Innofeet volgt bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van sollicitanten de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Door het versturen van een sollicitatiebrief met curriculum vitae gaat de sollicitant ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt door Innofeet en worden opgenomen in onze HR-database. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor de sollicitatieprocedure bij Innofeet. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn.

 

Doeleinden voor de verzameling en verwerking van gegevens van sollicitanten
De gegevens en documenten die de sollicitant verstrekt, worden door Innofeet verwerkt om te bepalen of de sollicitant in aanmerking komt voor een positie binnen onze organisatie. Om een goede selectie te maken van sollicitanten, kan het werving- en selectieproces bij Innofeet bestaan uit het vergelijken van de gegevens van sollicitanten met de vacature(s) en de daarbij horende kwalificaties en  het eventueel contact opnemen met sollicitanten voor een nadere kennismaking . Daarnaast kunnen gegevens worden doorgeven om te bezien of een sollicitant eventueel in aanmerking komt voor een andere functie dan de functie waarvoor gesolliciteerd is.

 

Verzamelen en verwerken van gegevens van sollicitanten  
Innofeet verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten rechtstreeks of d.m.v. brieven en/of curriculum vitaes die verstuurd worden via e-mail of post. Daarnaast verzamelt en verwerkt Innofeet ook gegevens van sollicitanten door middel van telefonische of persoonlijke contacten. Innofeet verwerkt persoonsgegevens van de sollicitant die relevant kunnen zijn. Dit betreffen in ieder geval de gegevens die door de sollicitant zijn verstrekt waaronder NAW-gegevens, contactgegevens, geboortedatum en geslacht.  Verder kunnen de gevolgde opleidingen, cursussen, stages, arbeidsgeschiedenis en referenties relevant zijn.

 

Bewaartermijn gegevens van sollicitanten
Innofeet bewaart de gegevens van sollicitanten tijdens en tot uiterlijk vier weken na het afronden van de werving- en selectieprocedure. Indien de sollicitant aangeeft dat zijn/haar gegevens langer bewaard mogen worden zal Innofeet de gegevens maximaal 1 jaar bewaren. Na deze periode worden de gegevens volledig verwijderd door Innofeet.

 

Rechten van de sollicitanten
Een sollicitant heeft het recht op inzage in de verwerking van diens persoonsgegevens. Een verzoek dient te worden gericht aan onderstaand e-mailadres. Naar aanleiding van een dergelijk verzoek, kan een sollicitant vragen om zijn/haar gegevens bijvoorbeeld te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. De sollicitant verklaart zich akkoord met de verdere verwerking van de persoonsgegevens binnen Innofeet.

 

Contact en vragen
Vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de wijze waarop Innofeet omgaat met persoonsgegevens van sollicitanten dienen te worden gericht aan: pz@innofeet.nl. Dit e-mailadres is enkel bestemd voor vragen over deze privacyverklaring en het verzamelen en verwerken van gegevens door Innofeet in het kader van werving en selectie.

 

Deze privacy verklaring kan telkens worden aangepast aan recente ontwikkelingen. Kijk dus regelmatig op deze website om op de hoogte te blijven van eventuele aanpassingen.