Wij als zorgverlener, hebben veel te maken met vertrouwelijke patiëntgegevens. Wij zijn ons ervan bewust dat deze informatie gevoelig is. De bescherming van uw privacy is voor ons van groot belang.

 

Wij behandelen uw persoonsgegevens op een correcte wijze en uiteraard volgens de geldende wetgeving. Graag maken wij inzichtelijk op welke wijze wij omgaan met uw gegevens en hoe wij uw privacy respecteren en beschermen. Daarom hebben wij dit privacy protocol voor u opgesteld.

 

Uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Wij noteren gegevens omtrent uw gezondheid en de door ons uitgevoerde zorgverlening/levering van podotherapeutische interventies. Doordat wij aan deze wetten voldoen, heeft u garantie dat wij uw gegevens alleen verzamelen voor bepaalde doelen en dat wij uw gegevens met vertrouwen behandelen. Onze podotherapeuten werken samen met verschillende disciplines. U krijgt bij iedere discipline waar u in behandeling bent (geweest), een eigen dossier. Als zorgaanbieder is Innofeet verplicht het BSN te registreren. Wij doen er alles aan om deze gegevens zo betrouwbaar mogelijk te verwerken. Innofeet moet dit nummer gebruiken als er gegevens over een patiënt worden uitgewisseld. Dit staat in de Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg.

 

Voor welke doelen verzamelen wij uw gegevens?

Ten eerste gebruiken wij uw gegevens uiteraard voor een zo optimaal mogelijke zorgverlening aan u. Daarnaast gebruiken wij enkele gegevens ook voor de afhandeling van de administratie en (statistisch) kwaliteitsonderzoek. Tevens zullen wij u af en toe informeren over onze dienstverlening. Incidenteel vragen wij u om mee te werken aan wetenschappelijk onderzoek of enquêtes. Deelname aan een onderzoek is altijd vrijwillig. In enkele specifieke gevallen zijn wij wettelijk verplicht uw gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Wanneer u informatie bij ons opvraagt of een klacht bij ons indient, maken wij ook gebruik van uw gegevens om u van een reactie te voorzien.

 

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens onder andere bij de inschrijving bij onze organisatie, tijdens consulten en telefoongesprekken. Ook ontvangen wij uw gegevens van andere zorgverleners wanneer u bent doorverwezen of wanneer wij uw dossier van een andere zorgverlener overnemen, mits u ons hiervoor toestemming geeft.

Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er geen Cookie Wall. Dit betekent echter niet dat er geen gegevens van u worden verzameld. Innofeet verzamelt alleen functionele cookies en analytische cookies. Voor functionele cookies hoeft geen toestemming gevraagd te worden. Deze cookies zorgen er namelijk alleen voor dat u de website goed kunt gebruiken. Er worden geen tracking cookies verzameld door Innofeet. Doordat de analytische cookies geanonimiseerd zijn, hoeft er geen Cookie Wall geplaatst te worden op de website. Wanneer u uw gegevens invult op onze website, worden deze gegevens maximaal 1 maand bewaard. De gegevens worden alleen ingezien wanneer dit noodzakelijk is. Na 1 maand worden de gegevens definitief verwijderd.

 

Wie heeft inzicht in uw gegevens?

Slechts de zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling, mogen uw gegevens raadplegen. Hiermee wordt bedoeld: de zorgverlener waarbij u onder behandeling staat, de assistent, de praktijkondersteuner en de zorgverlener naar wie u bent doorverwezen. Uw dossier wordt uitsluitend geraadpleegd indien dit noodzakelijk is voor uw behandeling. In sommige situaties is het noodzakelijk een waarnemer in te schakelen. De waarnemer heeft inzage in uw gegevens voor zover dat nodig is voor de te verrichten werkzaamheden.

 

De plichten van de podotherapeut

Uw podotherapeut is volgens de AVG (nieuwe wetgeving sinds 25 mei 2018) de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 1. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 1. Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  Bij het inschakelen van andere verwerkers, zorgen wij ervoor dat in een verwerkingsovereenkomst uw privacy-rechten worden gewaarborgd.
 2. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 3. Alle medewerkers binnen Innofeet hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 4. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 5. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Uw rechten als zorgconsument

U heeft als zorgconsument de volgende rechten:

 1. Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 2. Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 3. Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 4. Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 5. Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 6. Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of via het aanvraagformulier kenbaar maken aan Innofeet. Uiteraard kunt u hierbij ook hulp inschakelen van een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor. Het aanvraagformulier is te vinden onder het kopje ‘privacy’ op onze website.

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Innofeet is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

 

Gegevens patiënt in het aanvraagformulier

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het podotherapeutisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Innofeet  hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, als u daar toestemming voor hebt verleend, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de fysiotherapeut of pedicure waar u tevens onder behandeling bent en voor een optimale behandeling en samenwerking gegevens verstrekt krijgt van de podotherapeut).

 

Uitwisseling gegevens

Podotherapie Innofeet wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via beveiligd digitaal informatie kanaal Zorgmail/Zorgdomein en keteninformatiesysteem (KIS) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met uw huisarts of andere betrokken zorgverleners.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een andere podotherapeut kiest, kan het belangrijk zijn dat uw nieuwe podotherapeut op de hoogte is van uw paramedische geschiedenis. Uw paramedische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. U kunt uw oude podotherapeut vragen het dossier over te dragen aan uw nieuwe podotherapeut. De oude podotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk nadat u heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe podotherapeut. Uw paramedisch dossier wordt dan door uw nieuwe podotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan in het geval van een digitaal dossier ook via e-mail aan de nieuwe podotherapeut worden overgedragen. Beide podotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw podotherapeut hierover graag met u in gesprek.

 

Opgeslagen cookies


Gebruikte cookies inzien